Honouring Lord Dhanvantari: The Spiritual Roots of Ayurveda

नारायणांशो भगवान् स्वयं धन्वन्तरिर्महान्।⁣ पुरा समुद्रमथने समुत्तस्थौ महोदधेः॥ सर्व्ववेदेषु निष्णातो मन्त्रतन्त्रविशारदः।⁣ शिष्यो हि वैनतेयस्य...