Team and experts

Domain Experts

Late Vaidya Ashok Bhat

Vaidya Tejaswini Bhale

Vaidya Mangesh Desai

Vaidya Mahendra Pate

Vaidya Harish Patankar

Vaidya Vishwas Jategaonkar

Our Team